REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH W OPOLU

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, która:

a.służy udostępnianiu zbiorów

b.pełni funkcję szkolnego ośrodka informacji

c.służy realizacji potrzeb edukacyjnych oraz zainteresowań uczniów i nauczycieli

d.służy do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły

e.wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli

f.  popularyzuje wiedzę pedagogiczną wśród rodziców

g.uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i edukacji ustawicznej

2.Biblioteka składa się z :

a.Wypożyczalni

b.Czytelni z częścią multimedialną

3.Zasady rozmieszczenia zbiorów:

a.księgozbiór główny

b.księgozbiór podręczny i czasopisma w czytelni

c.księgozbiór ustawiony jest w układzie działowo-alfabetycznym

4.Biblioteka szkolna gromadzi książki, czasopisma i inne materiały niezbędne do realizacji planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły.

 

II FUNKCJE BIBLIOTEKI

1.KSZTAŁCĄCA poprzez:

a.rozbudzenie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych  z nauką szkolną i z indywidualnymi zainteresowaniami uczniów

b. przysposabianie ich do samokształcenia

c.tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną

d. kształtowanie kultury czytelniczej i wzbogacanie kultury humanistycznej uczniów

e.wdrażanie czytelników do poszanowania książki, czasopisma i innych materiałów bibliotecznych oraz sprzętu multimedialnego

2.OPIEKUŃCZA poprzez:

a.rozpoznawanie aktywności czytelniczej uczniów, potrzeb i poziomu kompetencji czytelniczych

b.wykrywanie u potencjalnych czytelników przyczyn braku potrzeby czytania i udzielanie pomocy w ich przezwyciężaniu

c.wspomaganie działań szkoły w realizacji programów edukacyjnych  i profilaktycznych

d.otaczanie opieką wszystkich uczniów w ich poszukiwaniach czytelniczych

e.wspomaganie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poprzez wskazywanie im literatury pedagogicznej

3.KULTURALNA poprzez:

a.uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego uczniów

b.wspieranie kształtowania umiejętności odbioru wartości kulturalnych oraz ich tworzenia

4.Do zadań biblioteki szkolnej należy:

a.popularyzacja nowości wydawniczych

b.statystyka czytelnictwa

c.informacja problemowa oparta na wykorzystaniu tradycyjnego i komputerowego warsztatu informacyjnego

 

III OBOWIĄZKI DYREKTORA SZKOŁY I NAUCZYCIELI

      I    RADY PEDAGOGICZNEJ WOBEC BIBLIOTEKI. OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA

 1.Dyrektor Zespołu sprawuje bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną poprzez:

a.właściwą obsadę personalną biblioteki

b.odpowiednio wyposażone pomieszczenie, warunkujące prawidłową pracę

c.realizację zadań edukacyjnych w oparciu o wykorzystanie technologii informacyjnej

d.zapewnienie środków finansowych na działalność biblioteki

e.zarządzanie skontrum, zgodnie z obowiązującymi przepisami jego przeprowadzania

f.  ustalenie trybu postępowania zapewniającego zwrot wypożyczonych dokumentów bibliotecznych w porozumieniu z nauczycielem bibliotekarzem

g.inspirowanie współpracy grona pedagogicznego z biblioteką w celu wykorzystania zbiorów bibliotecznych w pracy dydaktyczno-wychowawczej, w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i rozwijania ich kultury czytelniczej

2.Do obowiązków Rady Pedagogicznej należy:

a.zatwierdzanie rocznych planów pracy biblioteki szkolnej

b.analizowanie działalności biblioteki

c.ocena stanu czytelnictwa uczniów na podstawie sprawozdań przedkładanych przez nauczycieli bibliotekarzy na koniec roku szkolnego

d.formułowanie wniosków i uwag dotyczących usprawnienia pracy biblioteki

e.opiniowanie regulaminu oraz propozycji uzupełnienia zbiorów

3. Do obowiązków nauczycieli i wychowawców należy:

a.znajomość zbiorów dotyczących nauczanego przedmiotu i sprawowanej funkcji

b.współpraca gromadzeniu i selekcji zbiorów

c.współudział w edukacji samokształceniowej uczniów, w rozwijaniu ich kultury czytelniczej, między innymi przez stosowanie różnych form pracy ze zbiorami bibliotecznymi na zajęciach lekcyjnych oraz wdrażanie uczniów do samodzielnych poszukiwań bibliotecznych i bibliograficznych

d.współpraca z biblioteką w rozbudzaniu potrzeby czytania u uczniów i kształtowania nawyku korzystania z biblioteki szkolnej

e. pomoc w egzekwowaniu zwrotów książek do biblioteki i rozliczeń za książki zagubione lub zniszczone

4. Do obowiązków nauczycieli bibliotekarzy, szczegółowo określonych w dokumencie Zakres obowiązków nauczyciela bibliotekarza, w szczególności należy:

a.PRACA PEDAGOGICZNA:

 • udostępnianie zbiorów
 • pomoc w poszukiwaniu informacji
 • indywidualne doradztwo w doborze lektur
 • pomoc w samokształceniu
 • prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa

b.PRACA WYCHOWACZA z młodzieżą wynikająca z realizacji szkolnych programów wychowawczych poprzez włączenie się do działań z zakresu szeroko pojętej profilaktyki

c.PRACA ORGANIZACYJNA:

 • gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym i potrzebami Zespołu
 • ewidencja i opracowanie zbiorów
 • selekcja zbiorów zbędnych i zniszczonych
 • wykorzystanie komputerowych i internetowych baz danych oraz programu Bibliotekaszkolna MOL
 • współpraca z innymi bibliotekami

d. Czas pracy biblioteki:

 • biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego
 • czas otwarcia biblioteki ustalony zostaje w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu

 

IV ORGANIZACJA UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW:

1. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru.

2.Z biblioteki szkolnej mogą korzystać: uczniowie, pracownicy, rodzice uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych oraz inni użytkownicy na podstawie pisemnej zgody Dyrektora Zespołu.

3.W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki, czasopisma, płyty CD lub innego nośnika informacji, czytelnik zobowiązany jest do odkupienia takiej samej pozycji lub innej wskazanej przez bibliotekarza, odpowiadającej aktualnej wartości książki zagubionej.

 

V ZASADY KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI:

1.Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.

2.Każdą książkę można wypożyczyć na okres 1 miesiąca z możliwością prolongaty przed upływem terminu jej zwrotu.

a.Wydawnictwa albumowe oraz pojedyncze egzemplarze można wypożyczać na weekend, ferie lub wakacje.

b.Podręczniki udostępniane są jedynie w trakcie trwania zajęć lekcyjnych

3.Czytelnik może prosić o zarezerwowanie książki – rezerwacje realizowane są według kolejności zgłoszeń.

4.Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji.

5. Trzy dni przed końcem roku szkolnego należy zwrócić wszystkie wypożyczone materiały biblioteczne lub poinformować bibliotekarzy o chęci wypożyczenia wybranych pozycji na okres wakacji lub ferii.

6.  Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbania o wypożyczone materiały.

7.  Kopiowanie materiałów możliwe jest za zgodą bibliotekarza z zachowaniem praw autorskich.

8.  Uczniowie i pracownicy Zespołu, którzy kończą naukę lub pracę, zobowiązani są do zwrotu wszelkich wypożyczeń, co potwierdza się pieczątką na karcie obiegowej.

 

VI ZASADY KORZYSTANIA Z CZYTELNI :

1.Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pozostali pracownicy ZSM oraz rodzice uczniów.

2. Z czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki szkolnej.

3.Korzystający z czytelni zobowiązani są każdorazowo wpisać się do „ Zeszytu odwiedzin czytelni”

4.Czytelnik ma bezpośredni dostęp czasopism znajdujących się na regałach i stojakach, a do innych zbiorów za pośrednictwem nauczyciela bibliotekarza.

5.Przed opuszczeniem czytelni, czasopisma należy odłożyć na wyznaczone miejsce,  a książki zwrócić bibliotekarzowi.

6.Książki i czasopisma powierza się opiece czytelnika, który odpowiada za nie materialnie.

7.Czytelnikowi nie wolno samowolnie podłączać do instalacji elektrycznej żadnych urządzeń.

8.W czytelni obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.

9.Okrycia wierzchnie, torby i plecaki zostawiamy w szkolnej szatni lub na przygotowanym w czytelni wieszaku.

10.Czytelnik, który nie przestrzega zasad zawartych w regulaminie może być czasowo, a w uzasadnionych przypadkach na stałe, pozbawiony możliwości korzystania  z czytelni.

 

VII  ZASADY KORZYSTANIA Z MULTIMEDIALNEJ CZĘŚCI CZYTELNI:

1.W bibliotece ZSM znajdują się trzy stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, z których mogą korzystać wszyscy użytkownicy biblioteki.

2.Stanowiska są oznaczone numerami 1, 2 i 3. Pierwszeństwo pracy na stanowisku nr 1 (komputer ze skanerem) mają ci, którzy chcą skorzystać z katalogu bibliotecznego (on-line) oraz zeskanować materiały edukacyjne.

3.Praca przy komputerze możliwa jest po otrzymaniu zgody nauczyciela.

4.Nieprawidłowości pracy komputerów należy zgłaszać dyżurującemu bibliotekarzowi.

5.Jeden użytkownik może korzystać z komputera maksymalnie 15 minut. Przedłużenie czasu pracy jest możliwe po uzyskaniu zgody bibliotekarza.

6.  Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich wyłącznie w celach edukacyjnych.

7.  Użytkownicy mogą korzystać z zasobów internetowych,  zainstalowanych na komputerach programów edukacyjnych oraz innych dostępnych w czytelni nośników.

8.  Użytkownicy nie mogą samowolnie instalować  żadnego oprogramowania, grać w gry komputerowe, "czatować" oraz korzystać z serwisów aukcyjnych.

9.  Za wszelkie zniszczenia dokonane w trakcie korzystania z komputera odpowiada użytkownik.

10.Użytkownik przed rozpoczęciem pracy powinien wpisać się do ewidencji korzystających z  komputera.

11.Istnieje możliwość zarezerwowania stanowiska komputerowego w określonym przez użytkownika czasie.

12.Dyżurujący nauczyciel bądź administrator sieci mają prawo kontrolować przeglądane zasoby internetowe i w wypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad przerwać pracę użytkownika.

 

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1.Biblioteka posługuje się dwoma pieczątkami – okrągłą i podłużną.

2.Poprzedni regulamin z dnia 1.11.2011 traci moc. Regulamin w aktualnym brzmieniu obowiązuje od 15.11.2016.