Jak pisał Józef Ignacy Kraszewski: „W książce to tylko może znaleźć człowiek, co ma w sobie”, więc dajemy Wam szansę sprawdzenia…

Ponad 500 nowych tytułów, trafiło do szkolnej biblioteki w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. I tu warto zauważyć, że jesteśmy jedną z niewielu opolskich szkół ponadgimnazjalnych, które otrzymały pieniądze na wzbogacenie księgozbioru. W innych, aby zakupić taką ilość książek, trzeba czekać nawet… kilka lat.   „Czytelnicze żniwa”, które trwają w Mechaniczniaku od listopada 2016 (wraz z pojawieniem się pierwszych książek),   dają Wam szansę na odkrywanie lub rozwijanie różnorodnych pasji.

Zadbaliśmy o to, żeby na bibliotecznych półkach pojawiły się przede wszystkim nowości wydawnicze lub bestsellery, a nie lektury - tych mamy wystarczająco. Większość zakupów, których dokonaliśmy, to przede wszystkim realizacja Waszego „koncertu życzeń”, więc... pora zabrać się za czytanie…

nprc

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA. PRIORYTET 3

Realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w województwie opolskim.

 Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia  6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży,
w tym zakup nowości wydawniczych przedstawiamy zasady realizacji zadań:

1. Zasięgnięcie opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupu książek:

2. Podjęcie współpracy z bibliotekami publicznymi lub publicznymi bibliotekami pedagogicznymi, obejmujące:

a) planowanie zakupów książek

b) wymiana informacji o imprezach promujących czytelnictwo

3. Zorganizowanie w ciągu roku szkolnego co najmniej jednego wydarzenia promującego czytelnictwo z udziałem uczniów.

4. Uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami: odpowiedni zapis
w dokumentacji szkoły.

5. Zrealizowanie co najmniej jednego projektu edukacyjnego na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej - zgodnie z zasadami organizacji projektu edukacyjnego. (Dla klas równoległych może to być tematycznie ten sam projekt, ale musi być zrealizowany w innych terminach, osobno dla każdej klasy).

6. Dostosowanie organizacji pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów, w szczególności poprzez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich.

7. Uwzględnienie potrzeb uczniów niepełnosprawnych
w planowanych zakupach książek
.

8. Rozliczenie środków otrzymanych przez organ oraz sprawozdanie z realizacji programu – sporządzone i dostarczone do 15 stycznia 2017 r. na adres Kuratorium Oświaty w Opolu.

9. Realizacja programu będzie monitorowana zarówno w trakcie jego trwania, jak i po zakończeniu (sprawozdania).
Monitorowanie może obejmować m.in. następujące zagadnienia:

a) liczbę wydarzeń czytelniczych w szkole w trakcie trwania programu,

b) liczbę wypożyczeń przypadających na jeden tytuł z nowo zakupionych książek,

c) ogólną liczbę wypożyczeń z biblioteki szkolnej w danym roku szkolnym,

d) ogólną liczbę wypożyczeń z biblioteki szkolnej w analogicznym okresie w poprzednim roku szkolnym.

10. Organy prowadzące szkoły, które otrzymały dotację, podają do publicznej wiadomości listę szkół, którym zostało udzielone wsparcie finansowe, wraz z podaniem wysokości kwot tego wsparcia.